Privatumo politika

&nbsp

Pareiškimas apie privatumo apsaugą

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR PROCEDŪRA
Jūsų pateikti asmens duomenys (toliau – Duomenys) bus tvarkomi šiuo tikslu:
teikti reikalaujamas paslaugas (toliau – Paslaugas) pagal sutartį tarp jūsų ir [AS Silberauto] (toliau – Bendrovė);
Gali būti tvarkomi Duomenys, pateikti spausdintine forma, automatinėmis ar elektroninėmis priemonėmis.

DUOMENŲ NEPATEIKIMO PASEKMĖS
Duomenų pateikimas niekada nėra privalomas. Tačiau nepateikus Duomenų, kurie pažymėti kaip privalomi, Bendrovė negalės teikti Paslaugų. Kita vertus, jei nepateiksite neprivalomų Duomenų, vis tiek galėsite pasiekti Paslaugas.

DUOMENŲ GAVĖJAI
Duomenis gali tvarkyti fiziniai ir (arba) juridiniai asmenys, veikiantys Bendrovės vardu pagal konkrečius sutartinius įsipareigojimus, įsikūrę ES šalyse narėse arba ne ES šalyse.
Duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims laikantis teisinių prievolių, vykdant valdžios institucijų nurodymus arba siekiant pasinaudoti Bendrovės teisėmis teisminėse institucijose.

DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ EEE RIBŲ
Savo sutartinių santykių apimtyje, Bendrovė gali perduoti Duomenis į šalis, kurios nepriklauso Europos ekonominei erdvei (EEE), įskaitant Duomenų saugojimą duomenų bazėse, kurias tvarko Bendrovės vardu veikiančios įmonės. Duomenų bazių valdymas ir Duomenų tvarkymas yra susiję su Duomenų tvarkymo tikslais ir atliekami pagal taikomus Duomenų apsaugos įstatymus.
Jei Duomenys perduodami už EEE ribų, Bendrovė naudos visas tinkamas sutartyse numatytas priemones, kad būtų užtikrinta tinkama Duomenų apsauga, įskaitant, be kita ko, sutartis, pagrįstas standartinėmis sutarčių sąlygomis, kurias priėmė ES Komisija, kad valdytų asmens duomenų perdavimą už EEE ribų.

DUOMENŲ VALDYTOJAS
Duomenų valdytojas yra [AS Silberauto], registruotos buveinės adresas [Järvevana tee 11, 11314, Tallinn, Estonia].

DUOMENŲ SAUGOJIMAS
Duomenis, tvarkomus siekiant teikti Paslaugas, Bendrovė saugos tokį laikotarpį, kuris laikomas griežtai būtinu tokiems tikslams pasiekti. Duomenis, tvarkomus teikiant Paslaugas, Bendrovė gali saugoti ilgiau, nes tai gali būti reikalinga apsaugoti Bendrovės interesus, susijusius su galima atsakomybe dėl Paslaugų teikimo.

JŪSŲ TEISĖS
Galite naudotis šiomis teisėmis:
1. teisė į prieigą reiškia teisę gauti iš Bendrovės informaciją, ar jūsų Duomenys yra tvarkomi ir, atitinkamais atvejais, turėti prieigą prie jų;
2. teisė į ištaisymą ir teisė į ištrynimą – tai teisė į neteisingų ir (arba) neišsamių Duomenų ištaisymą bei Duomenų ištrynimą, kai prašymas yra teisėtas;
3. teisė į tvarkymo apribojimą reiškia teisę prašyti sustabdyti Duomenų tvarkymą, kai prašymas yra teisėtas;
4. teisė į duomenų perkėlimą reiškia teisę gauti Duomenis struktūrizuota forma, paprastai naudojama ir skaitoma, taip pat teisę perduoti Duomenis kitiems Duomenų valdytojams;
5. teisė pareikšti prieštaravimus reiškia teisę prieštarauti Duomenų tvarkymui, kai prašymas yra teisėtas, įskaitant atvejus, kai Duomenys yra tvarkomi rinkodarai arba profiliavimui, jei taikytina;
6. teisė pateikti skundą priežiūros institucijai neteisėto Duomenų tvarkymo atveju.

Galite pasinaudoti pirmiau nurodytomis teisėmis kreipdamiesi raštu [AS Silberauto], [Järvevana tee 11, 11314, Tallinn, Estonia] arba el. paštu [silberauto@silberauto.ee].