WLTP ir RDE

WLTP ir RDE

WLTP ir RDE

Naujieji degalų sąnaudų, CO2 ir teršalų emisijos atestavimo bandymai

Pateikiant rinkai keleivinius automobilius ir lengvąsias komercines transporto priemones atliekami bandymai, skirti patikrinti transporto priemonių atitiktį teisės aktų reikalavimams. Bandymai, kuriais įvertinamos degalų sąnaudos, CO2 ir teršalų emisija, atliekami laboratorijose, daugiausia tai specialūs važiavimo ciklai. Tokie bandymai gali būti atkuriami, o rezultatai – palyginami. Tai svarbu, nes tik laboratoriniai bandymai, atliekami laikantis standartizuotų kartotinių procedūrų, leidžia vartotojams palyginti skirtingus automobilių modelius.

2017 metų rugsėjo 1 dieną įsigaliojo naujoji pasaulinė darnioji mažos galios transporto priemonių bandymų procedūra (WLTP), kuri laipsniškai pakeis naująjį Europos važiavimo ciklo (NEDS) protokolą.

NEDC (naujasis Europos važiavimo ciklas)

Tai Europos važiavimo ciklas, iki šiol taikytas keleivinių automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių degalų sąnaudoms ir teršalų emisijai įvertinti. Pirmasis Europos važiavimo ciklas įsigaliojo 1970 metais, jis atitiko važiavimą mieste. 1992 metais buvo įtrauktas papildomas važiavimo užmiestyje etapas ir nuo 1997 metų taikytas degalų sąnaudoms ir CO2 emisijai įvertinti. Tačiau šio važiavimo ciklo struktūra nebeatitinka dabartinių važiavimo stilių ir atstumų, nuvažiuojamų įvairių tipų keliais. Vidutinis NEDC greitis yra tik 34 km/h, greitėjimas nedidelis, o maksimalus greitis – tik 120 km/h.

WLTP procedūra

Keleivinių automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių degalų sąnaudoms, CO2 ir teršalų emisijai įvertinti WLTP taikomi pasauliniai darnieji mažos galios transporto priemonių bandymų ciklai (WLTC). Naujuoju protokolu siekiama vartotojams suteikti realesnius duomenis, geriau atspindinčius kasdienį transporto priemonės naudojimą.
Naująją WLTP procedūrą apibūdina dinamiškesnės važiavimo charakteristikos ir ženklesni pagreičiai. Maksimalus greitis nuo 120 km/h padidintas iki 131,3 km/h, vidutinis greitis – 46,5 km/h, suminė ciklo trukmė yra 30 minučių – 10 minučių ilgesnė už ankstesniojo NEDC. Dvigubai padidintas nuvažiuojamas atstumas – nuo 11 iki 23,25 kilometro. Priklausomai nuo maksimalaus greičio, WLTP bandymą sudaro keturios dalys: mažo greičio (iki 56,5 km/h), vidutinio greičio (iki 76,6 km/h), didelio greičio (iki 97,4 km/h), itin didelio greičio (iki 131,3 km/h). Šiomis ciklo dalimis imituojamas važiavimas mieste ir priemiestyje bei užmiesčio keliais ir greitkeliais. Procedūroje taip pat atsižvelgiama į papildomą visų transporto priemonių įrangą, kuri turi įtakos aerodinamikai, riedėjimo pasipriešinimui ir transporto priemonės masei; to rezultatas – CO2 vertė, kuri atspindi atskiros transporto priemonės charakteristikas.

Palyginimas: NEDC ir WLTP

NEDCWLTP
Ciklo trukmė20 minučių30 minučių
Atstumas 11 km 23.25 km
Maksimalus greitis 120 km/h 131.3 km/h
Vidutinis greitis 34 km/h 46.5 km/h
Važiavimo etapai2 etapai4 dinamiškesni etapai
Papildomos įrangos įtakaNeatsižvelgiamaAtsižvelgiama į papildomas ypatybes (jos atskiruose automobiliuose gali skirtis)
Pavarų perjungimasFiksuoti pavarų perjungimo momentaiKiekvienai transporto priemonei skirtingi pavarų perjungimo momentai
Sustojimo trukmė 24% 12,5%

Perėjimas nuo NEDC prie WLTP

WLTP procedūra laipsniškai pakeis NEDC procedūrą. I klasės keleivinių automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių naujiems patvirtinto tipo modeliams WLTP procedūra taikoma nuo 2017 metų rugsėjo 1 dienos, o visiems registruojamiems tipams – nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos, ji privaloma visose ES valstybėse narėse. II ir III klasių lengvųjų komercinių transporto priemonių naujiems patvirtinto tipo modeliams WLTP procedūra taikoma nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos, o visiems registruojamiems tipams – nuo 2019 metų rugsėjo 1 dienos.

Iki 2020 metų pabaigos WLTP bandymais nustatytos degalų sąnaudų ir CO2 emisijos vertės bus įtraukiamos į transporto priemonės dokumentus. Iš tikrųjų, NEDC vertės bus naudojamos vidutinei automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių teršalų emisijai įvertinti ES per visus 2020 metus. Be to, fiskaliniais tikslais kai kuriose šalyse ir toliau gali būti naudojami NEDC duomenys. Nuo 2021 metų visoms transporto priemonėms bus naudojami tik WLTP degalų sąnaudų ir CO2 emisijos duomenys. Šis etapas neturės įtakos naudotoms transporto priemonėms, joms toliau bus taikomos atestuotos NEDC vertės.

Keleivinių automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių degalų sąnaudos ir teršalų emisija kelyje

Naujoji WLTP bandymų procedūra geriau atspindi dabartines važiavimo sąlygas nei NEDC procedūra, tačiau joje neįmanoma atsižvelgti į visus įmanomus atvejus, įskaitant vairavimo stiliaus, kuris būdingas kiekvienam atskiram vairuotojui, poveikį.

Dėl šios priežasties išliks skirtumas tarp laboratorijoje nustatytos teršalų emisijos ir degalų sąnaudų ir šių verčių naudojant transporto priemonę realiose situacijose; šio skirtumo dydis priklausys nuo tokių veiksnių kaip vairavimo maniera, transporto priemonėje sumontuotos sistemos (pvz., oro kondicionierius), eismo ir oro sąlygos, kurios būdingos skirtingiems geografiniams regionams ir individualiems vairuotojams.

Dėl šios priežasties tik standartizuoti laboratoriniai bandymai leidžia gauti vertes, pagal kurias galima nešališkai palyginti skirtingų modelių transporto priemones.

RDE (realaus važiavimo teršalų emisija)

Bandymas, kurio svarbiausias tikslas – įvertinti teršalų emisiją kelyje

RDE bandymu patvirtinama, kad transporto priemonė išlaiko mažą teršalų emisiją net realiomis važiavimo keliais sąlygomis. RDE bandymas neatstoja WLTP laboratorinių bandymų, bet juos papildo. Atliekant RDE bandymus transporto priemone važiuojama keliais įvairiomis didelio diapazono sąlygomis. Važiavimo sąlygos apima skirtingą aukštį virš jūros lygio ir oro temperatūrą, papildomą naudingąjį krovinį, važiavimą į įkalnę ir nuokalnę, miesto kelius (mažu greičiu), užmiesčio kelius (vidutiniu greičiu), greitkelius (dideliu greičiu).

Siekiant įvertinti teršalų emisiją transporto priemonei važiuojant keliais, bandomojoje transporto priemonėje sumontuojamos nešiojamosios matavimo sistemos (PEMS), kurios užtikrina pagrindinių transporto priemonės išmetamų teršalų kontrolę realiuoju laiku. PEMS yra sudėtingi prietaisai, kuriuose sumontuoti modernūs dujų analizatoriai, išmetamųjų dujų masės srauto matuokliai, klimato stotelė, palydovinė geografinės padėties nustatymo ir tinklinio ryšio įranga. Surinkti duomenys analizuojami siekiant patikrinti, ar išlaikytos ribinės RDE kelionės sąlygos ir ar teršalų emisija neviršija teisės aktų nustatytų ribų.

Neleidžiamos viršyti ribos nustatomos laboratoriniais bandymais (WLTP), nustatytąsias vertes padauginant iš atitikties koeficientų. Atitikties koeficientais atsižvelgiama į ribines prietaisų, kuriais verčių neįmanoma išmatuoti tokiu pačiu tikslumu, kaip naudojamais atliekant laboratorinius bandymus, paklaidas.

I klasės naujai patvirtintų tipų keleiviniams automobiliams ir lengvosioms komercinėms transporto priemonėms RDE bandymai taikomi nuo 2017 metų rugsėjo 1 dienos, o visiems naujai registruojamiems automobiliams – nuo 2019 metų rugsėjo 1 dienos dėl azoto oksidų (NOx) patvirtinimo, taikant 2,1 atitikties koeficientą. Tvirtinant kietųjų dalelių kiekį (PN) taikomas 1,5 atitikties koeficientas; jis visiems naujai registruojamiems automobiliams taikomas nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos. II ir III klasių lengviesiems komerciniams automobiliams RDE bandymai bus taikomi vienais metais vėliau.

Kas pasikeis vartotojams

Taikant naująją WLTP procedūrą bus suteikiami realesni kriterijai, pagal kuriuos bus galima palyginti skirtingų transporto priemonių modelių degalų sąnaudas ir CO2 emisiją. Naujoji procedūra sukurta siekiant geriau atspindėti realų vairavimo stilių ir atsižvelgti į specialias transporto priemonių atskirų modelių ir versijų technines charakteristikas, įskaitant papildomai pasirenkamą įrangą.     Aiškumui ir maksimaliam skaidrumui užtikrinti FCA transporto priemonių pardavėjams ir naudotojams suteiks išsamią informaciją apie kiekvienos sąrankos automobilių degalų sąnaudų ir CO2 emisijos vertes, įvairių modelių transporto priemonių ribines mažiausias ir didžiausias vertes.