Privatumo politika

Privatumo politika

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa. Šioje privatumo politikoje yra numatyta, kuriuos asmens duomenis renkame ir kokiais tikslais juos tvarkome, kai lankotės internetinėje svetainėje www.jeep.lt ir naudojatės joje teikiamomis paslaugomis (toliau – Politika).
  1.2 Politika taikoma, kai Bendrovė gauna Asmens duomenis dėl to, kad Duomenų subjektas naudojasi Svetaine ir jos teikiamomis galimybėmis. Ji yra skirta apsaugoti ir ginti Duomenų subjekto duomenis nuo neteisėto naudojimo.
  1.3 Šioje Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalauja kitaip:
  1.3.1 Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta ar yra žinoma, arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, transporto priemonės valstybinis numeris ir kt.);
  1.3.2 Bendrovė – Auto-Bon Ital Oy, registruotos buveinės adresas: Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, veikianti kaip Duomenų valdytojų duomenų tvarkytojas, kuris interneto svetainės jeep.lt pagalba surinktus asmens duomenis perduoda Duomenų valdytojams.
  1.3.3 Svetainė – Bendrovės internetinis puslapis, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu www.jeep.lt;
  1.3.4 Duomenų subjektas – fizinis asmuo, iš kurio Bendrovė, naudodamasi Svetaine gauna ir tvarko asmens duomenis;
  1.3.5 Duomenų valdytojas –

  Auto-Bon Ital Oy, Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa

  info@bassadone.fi

  1.3.6 Paskyra – Svetainės nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje;
  1.3.7 Slapukas – tai nedidelis failas, kurį Duomenų subjekto naudojamo įrenginio Naršyklė priima iš Svetainės ir išsaugo įrenginyje. Slapukai leidžia Svetainei prisiminti informaciją apie naršymo įpročius, veiksmus, paieškas bei nustatymus, kad būtų galima naudotis visu Svetainės funkcionalumu, o kiti apsilankymai Svetainėje būtų paprastesni ir naudingesni.
  1.4 Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

  2. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI 

  2.1 Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo to, kokią informaciją apie save Jūs pateikiate mums, kai registruojatės Svetainėje siūlomų produktų ir (ar) paslaugų įsigijimui, sutinkate su slapukų naudojimu ir (ar) prenumeruojate naujienlaiškius.
  2.2 Naudodamiesi Svetaine, Jūs neprivalote teikti mums jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju mes negalėsime Jums suteikti galimybės įsigyti Svetainėje siūlomų paslaugų ir (ar) produktų.
  2.3 Jūsų naudojimosi Svetaine metu pateiktus duomenis renka ir toliau tvarko šios Politikos 1.3.5. punkte nurodyti Duomenų valdytojai.
  2.4 Mes renkame Asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs, kai naudojatės Svetaine ir registruojatės, siekdami įsigyti Duomenų valdytojų siūlomų produktų ir (ar) paslaugų, t. y.:
  2.4.1 Pagrindinė informacija – vardas, pavardė, miestas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;
  2.4.2 Duomenys, kurie susiję su registracija Svetainėje siūlomų paslaugų ir (ar) produktų įsigijimui – užsakoma paslauga / produktas, automobilio modelis, automobilio valstybinis numeris, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais (Jums registruojantis naujienlaiškio užsakymui) bei susiję įrašai;
  2.4.3 Kiti duomenys apie naudojimąsi Svetaine – duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.
  2.5 Duomenų subjekto Asmens duomenys naudojami šiems tikslams:
  2.5.1 Svetainėje teikiamų Paslaugų teikimas ir administravimas;
  2.5.2 Svetainėje pateiktų užklausų pateikimas ir nagrinėjimas;
  2.5.3 Klientų aptarnavimo ir informavimo kokybės gerinimas, įrašant telefoninius pokalbius;
  2.5.4 Reprezentacijos ir žinomumo didinimas viešoje erdvėje, komunikuojant socialiniuose tinkluose;
  2.5.5 Tiesioginės rinkodaros vykdymas, gavus Duomenų subjekto sutikimą.
  2.6 Visais aukščiau paminėtais atvejais Duomenų valdytojai tvarko Jūsų Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Duomenų subjekto privatumo apsaugą.
  2.7 Duomenų valdytojai užtikrina, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant Asmens duomenis, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
  2.8 Jūsų registracijos Svetainėje metu pateiktus šios Politikos 2.4.1. ir 2.4.2 punktuose nurodytus duomenis (išskyrus Jūsų sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais) Duomenų valdytojai saugos ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, kai Asmens duomenis Jūs pateikiate registruodamiesi bandomajam važiavimui ir ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius, kai Asmens duomenis Jūs pateikiate registruodamiesi serviso paslaugoms, skaičiuojant nuo Jūsų duomenų pateikimo Svetainėje momento.
  2.9 Šios Politikos 2.4.3 punkte nurodyti duomenys saugomi ne ilgiau nei šios Privatumo politikos 4.1. punkte minimoje Slapukų politikoje nurodytą terminą.
  2.10 Asmens duomenys tvarkomi Politikos 2.5.2 punkte nurodytu tikslu saugomi užklausos nagrinėjimo metu ir 3 mėnesius po jo išnagrinėjimo. Asmens duomenys gali būti saugojami ilgiau, jei per tą laiką skundas arba prašymas, pastaba, reikalavimas, atsiliepimas ar kitas paklausimas nebus išnagrinėtas arba tebevyks nagrinėjimas, taip pat jei asmens duomenys bus reikalingi, kad būtų apsaugoti Įmonės ar trečiųjų šalių teisėti interesai, pvz., įstatyminio senaties termino arba teisinio ginčo atveju. Jeigu skundas buvo išspręstas pasirašant taikos sutartį, asmens duomenys saugomi 10 metų.
  2.11 Taip pat informuojame, kad telefoninių pokalbių su klientų aptarnavimo centro darbuotojais įrašai daromi, siekiant užtikrinti Jums teikiamų paslaugų kokybę ir Duomenų subjektų informavimą. Prieš pokalbio įrašymą Duomenų subjektas informuojamas apie pokalbio įrašymą ir tikslą. Telefoninių pokalbių įrašai saugomi 6 mėnesius ir gali būti perklausyti tik esant arba turint įtarimų dėl šios Politikos, Duomenų valdytojų ir Duomenų valdytojų klientų sudarytų produktų pardavimo ir (ar) paslaugų teikimo sutarčių nuostatų ar Duomenų valdytojų vidinių taisyklių pažeidimų, Duomenų valdytojų teikiamų paslaugų kokybės, nelaimingų atsitikimų ar konfliktų (incidentų) su klientais ar darbuotojais atvejais, materialinių vertybių praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejais.
  2.12 Jūsų Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei numatyta šioje Politikoje, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas ilgesnis tokių asmens duomenų saugojimo laikotarpis.
  2.13 Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Bendrovė ir Duomenų valdytojai, tiek nustatydami Asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl Asmens duomenų tvarkymo.
  2.14 Pažymime, kad registracijos Svetainėje metu rezervuotu laiku Jums nuvykus į Duomenų valdytojų produktų ir (ar) paslaugų pardavimo vietą ir sudarius produktų ir (ar) paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis, Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi, vadovaujantis sudarytų sutarčių nuostatomis.

  3. TIESIOGINĖS RINKODAROS (NAUJIENLAIŠKIO) SĄLYGOS

  3.1 Jei sutikote užsiprenumeruoti naujienlaiškį, Jūsų el. pašto adresas ir telefono numeris gal būti naudojamas individualizuotai informacijai apie prekes, paslaugas, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, renginius, naujienas, apklausas bei kitoms naujienoms siųsti el. paštu, paštu, telefonu, trumposiomis žinutėmis ir šiais tikslais susiekti su Jumis. Sukaupta informacija bus naudojama tik siunčiant naujienlaiškį.
  3.2 Teikiant bendrus rinkodaros pasiūlymus, Jums gali būti siunčiama bendro pobūdžio informacija, kuria Duomenų valdytojai dalinsis su visais savo klientais.
  3.3 Teikiant individualizuotus rinkodaros pasiūlymus, Jūs galite būti priskirtas atitinkamai Duomenų valdytojų klientų kategorijai pagal Jūsų domėjimosi (Duomenų valdytojų salonuose, el. paštu, telefonu, naršant Duomenų valdytojų tinklapiuose ar kitais būdais) konkrečiomis Duomenų valdytojų paslaugomis ir/ar prekėmis ir jų įsigijimo istorijos, dalyvavimo Duomenų valdytojų organizuojamose apklausose, konkursuose ir renginiuose duomenis bei kitus panašaus pobūdžio požymius. Šiais atvejais bendro turinio informacija bus siunčiama tik atitinkamai Duomenų valdytojų klientų kategorijai.
  3.4 Tvarkydami Jūsų asmens duomenis nenaudojame automatizuotų sprendimų priėmimo procesų, įskaitant profiliavimą, dėl kurio Jums gali kilti teisinės pasekmės arba kuris gali turėti panašų didelį poveikį. Visgi, tvarkydami Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Jus galime priskirti atitinkamai klientų kategorijai, todėl turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, kad galėtumėte pareikšti savo nuomonę ar paprieštarauti tokiam priskyrimui.
  3.5 Duomenų valdytojai, vadovaudamiesi teisėtu interesu informuoti savo klientus apie galimybes įsigyti panašias prekes ir (ar) paslaugas, Su Jumis gali susisiekti ir be šios Politikos 3.1. nurodyto sutikimo, jei siūlomos Duomenų valdytojų prekės ar paslaugos (ar panašios prekės/paslaugos) ar klausiama nuomonės dėl prekių/paslaugų. Pastaruoju atveju Duomenų valdytojai Jums sudaro lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti dėl atitinkamo pobūdžio pranešimų gavimo.
  3.6 Mūsų naujienlaiškis siunčiamas nuo Duomenų valdytojų. Jūsų el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą naujienlaiškį.
  3.7 Duomenų (el. pašto adreso adresas ir telefono numeris) tvarkymo šios Politikos 3.1. ir/arba 3.2. punktų pagrindu terminas: 5 metai, bet ne ilgiau nei galioja Jūsų sutikimas.
  3.8 Galite atsisakyti šios Politikos 3.1. ir/arba 3.2. punktų pagrindu siunčiamų tiesioginės rinkodaros pranešimų elektroninio laiško apačioje paspaudę esančią nuorodą.

  4. SLAPUKAI

  4.1 Slapukų naudojimą ir duomenų rinkimą panaudojant slapukus reglamentuoja Slapukų politika, kurią galima perskaityti, naudojant aktyvią nuorodą.
  4.2 Duomenų subjektas yra informuojamas ir išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą arba nesutikimą dėl Slapukų naudojimo Svetainėje bei galimybe juos išjungti.

  5. PASKYROS

  5.1 Bendrovės Paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes Bendrovė yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytoja. Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra Bendrovės Paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės.
  5.2 Svetainėje yra pateiktos žemiau nurodytos nuorodos į kitus internetinius puslapius. Norėdami susipažinti, kaip šiose interneto svetainėse yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, siūlome susipažinti su šiose svetainėse skelbiamomis privatumo politikomis:
  5.2.1 facebook: @jeep.lietuva, kurio Privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation
  5.2.2 youtube: @thejeepchannel , kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://policies.google.com/privacy
  5.2.3 instagram: @jeep.lietuva, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://help.instagram.com/402411646841720

  6. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

  6.1 Jūs kaip Duomenų subjektas, turite šias teises:
  6.1.1 prašyti leisti susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
  6.1.2 prašyti ištaisyti netikslius ar nepilnus savo asmens duomenis arba sustabdyti juos naudojant vykdomus veiksmus;
  6.1.3 prašyti ištrinti ar apriboti perteklinius ar neteisėtai tvarkomus asmens duomenis;
  6.1.4 prašyti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu perkelti Jums arba kitam duomenų valdytojui, jei techniškai tai yra įmanoma su Jumis susijusius asmens duomenis;
  6.1.5 teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal 6 str. 1 d. a) p.), nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
  6.1.6 nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
  6.1.7 pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (vdai.lrv.lt).
  6.2 Jūs kaip duomenų subjektas, savo teises galite įgyvendinti teikiant rašytinį prašymą asmeniškai ar per atstovą Duomenų valdytojams Svetainėje skelbiamais jų kontaktais.
  6.3 Pateikiant prašymą, Jūs kaip duomenų subjektas, privalote patvirtinti savo tapatybę vienu iš žemiau nurodytų būdų:
  6.3.1 jei teikiate prašymą Duomenų valdytojo darbuotojui, kartu turite pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  6.3.2 jei teikiate prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu turite pridėti galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
  6.3.3 jei teikiate prašymą elektroniniu būdu, jį patvirtinti turite elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

  7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  7.1 Dėl visų klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų apsauga, galite kreiptis į Duomenų valdytojus Svetainėje skelbiamais jų kontaktais.
  7.2 Ši Politika peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.
  7.3 Duomenų valdytojai turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šioje Politikoje aprašytas taisykles. Duomenų subjektai apie pakeitimus bus informuoti Svetainėje paskelbus atnaujintą Politikos redakciją. Dėl šios priežasties rekomenduojame periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje, kurioje visada rasite naujausią Politikos versiją.